Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a ) Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č 40 / 1964 Zb . , Občiansky zákonník , v znení neskorších predpisov ( ďalej len " Zákon " ) a vzťahuje sa na spotrebný tovar ( ďalej len " Tovar " ) , u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len " Reklamácie " ) .

b ) Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť LUXURY Interior 24 sro , Pražská 381/1 , 252 41 Dolní Břežany, Praha Západ zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe .

c ) " Kupujúci " je subjekt , ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru .
  


II . prevzatie zásielky

d ) Ak tovar vykazuje zjavné chyby , tj najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale a kupujúci dodržal pokyny v bode b ) tohto odseku , je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať .

e ) Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí . Najmä prekontrolovať :
- Neporušenosť obalu : tovar pred expedíciou je riadne kontrolované a všetky spoje sú prelepené originálne páskou predajcu alebo výrobcu . V prípade porušenia tejto ochrany , zákazník tovar nepreberá , s prepravcom spíše protokol o dôvode neprevzatia tovaru a okamžite sa spojí s predajcom , ktorý vzniknutú situáciu rieši .
- Nepoškodenia tovaru : kupujúci má povinnosť skontrolovať povrchné poškodenie transportného obalu tovaru . Ak javí zjavné známky poškodenia , spoločne s prepravcom skontroluje bezprostredne obsah a prípadný rozsah poškodenia zásielky, musí napísať s prepravcom protokol o poškodení zásielky a okamžite sa spojí s predajcom, ktorý vzniknutú situáciu rieši.

f ) Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku pri preprave po prevzatí tovaru už nie je možné uznať .

g ) Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať priložený návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť .

h ) Kupujúci je povinný si po prevzatí zásielky tovar prezrieť s náležitou starostlivosťou tak, aby zistil prípadné vady .

 


III . Rozpor s kúpnou zmluvou

       
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len " rozpor s kúpnou zmluvou " ) , má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 


IV . Záručné podmienky

i ) V prípade , že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru , môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu .

j ) Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona , trvá teda 24 mesiacov , s výnimkami stanovenými Zákonom . Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim .

k ) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených Zákonom .

 
Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má :
- Ak ide o vadu odstrániteľnú , právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady , právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti , ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné a nie je takýto postup možný , právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy .
- Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru , právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy .
- Ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru , právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy .
- Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci , právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy .

 

     
Kupujúci je povinný pri reklamácii v rámci zákonnej záruky doložiť doklad o kúpe ( faktúru ) a vlastný reklamovaný tovar .

     
Opotrebenie výrobku a jeho častí spôsobené jej bežným používaním nepodlieha záruke a nie je považované za rozpor s kúpnou zmluvou .


  
V. Vybavenie reklamácie


1. Reklamácie sa uplatňujú na adrese sídla spoločnosti :

                  
LUXURY Interior 24 sro , Pražská 381/1 , 252 41 Dolní Břežany, Praha Západ 
                  
Kontakt : Daniela Havrdová , tel : +420 / 244470841 , +420 / 603835539 , hqi@email.cz , www.interier24.com

 

2. Kupujúci musí oznámiť zistené vady na vyššie uvedenej adrese predávajúcemu písomne ​​. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby ( charakteristika , ako sa prejavujú )

3. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu , najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie , pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote . Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva , ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu .

4. Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu , kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak , aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi .

5. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácie s ním, tj najmä pri :
- Používanie tovaru v podmienkach , ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru .


 
Tento reklamačný poriadok platí od 25.11 . 2011
 

LUXURY Interior 24 s.r.o., Barrandova 1920/7, 143 00 Praha 4 - Modřany Cookies | Sunlight systems - tvorba e-shopů
Posteľné obliečky

Táto webová stránka používa cookies

Na týchto stránkach fungujú cookies, ktoré naše spoločnosti využívajú. Jednotlivé typy cookies a ich dobu spracovania nájdete popísané nižšie v tabuľke. Zvoľte prosím Vami preferovaný variant. Ak by ste nás potrebovali ohľadom výkonu vašich práv v súvislosti so spracovaním cookies kontaktovať, obráťte sa prosím na spoločnosť, ktorej stránky prechádzate, alebo na nášho Poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak si myslíte, že s osobnými údajmi nenakladáme, ako by sme mali, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak sa najskôr obrátite priamo na nás a budeme tak môcť Vašu požiadavku obratom vyriešiť.